Disclaimer

Deze blog bestaat voor een heel groot deel uit (soms lange) citaten: we pretenderen op geen enkele manier de rechten op deze teksten te bezitten, het gaat hier louter om het verzamelen van informatie in de context van de research voor een roman. De oorspronkelijke bron wordt steeds vermeld. Meestal wordt op deze citaten een 'close reading' toegepast, met verduidelijkingen of contextualiseringen. Via trefwoorden wordt informatie met elkaar in verband gebracht. Wat U hier vindt, is louter functioneel in het kader van een roman in wording en heeft niet de pretentie om op zichzelf te kunnen staan als kunstwerk.

1. Inleiding
De beheerder beheert deze blog met het oog op het verzamelen van informatie voor een roman in wording. De bedoeling van de site is op geen enkele manier vanuit een commercieel oogpunt opgezet. 
In deze tekst wordt de aansprakelijkheid van de beheerder van deze site ten opzichte van gebruikers en derden afgelijnd. Doel is om een optimale gebruikservaring te verzekeren. 

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie
De beheerder van deze blog staat garant voor een gedegen kwaliteit van de inhoud van de aangeboden informatie. Wanneer uit het gebruik van de informatie blijkt dat de site foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie bevat, wordt de gebruiker uitgenodigd om dat aan de beheerder te melden via wildevrouw@telenet.be

3. Wettelijk beschermde informatie, werken en prestaties
De beheerder van de blog tracht te allen tijde en te goeder trouw te verzekeren dat het onderwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoet aan de vereisten van de regelgeving die van toepassing is, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten, gelet op de uitzonderingen die worden gemaakt voor onderzoek en voor zover ze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling. 
Als de gebruiker, ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze blog onrechtmatig is of zijn/haar rechtmatige belangen schaadt, wordt de gebruiker verzocht om hiervan onverwijld melding te maken aan de beheerder, zodat de desbetreffende informatie verwijderd of ontoegankelijk gemaakt kan worden. Verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie kan uitsluitend gebeuren wanneer het verzoek daartoe redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

4. Schending van eigendomsrechten door derden
De beheerder van de blog kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van de eigendomsrechten door derden, zoals maar niet gelimiteerd tot het geval waarin deze website door derden ingezet wordt voor commerciƫle doeleinden.

5. Algemene aansprakelijkheid
De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers van de site hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de blog en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de site.  

6. Bevoegde jurisdictie
Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking. 
Bij geschillen wordt ernaar gestreefd om eerst in der minne een oplossing te vinden alvorens een beroep gedaan kan worden op de tussenkomst van gerechtelijke instanties.